A Sun Industries Kft. (székhely: 2030 Érd, Emil u. 31., cégjegyzékszám: 1309184954, adószám: 25848825-2-13; mint Szolgáltató), valamint ügyfele (továbbiakban: Beteg) a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél) között a Szolgáltató által a Beteg részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) au irányadóak, és ez alapján kötik meg szerződésüket (továbbiakban: Szerződés). A Beteg a Szolgáltatóval az első alkalommal a regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével, így a Szolgáltatás megrendelésével, majd azt követően a Szolgáltatás igénybevételével, mint ráutaló magatartással ismeri el (továbbiakban: Szerződés), hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1. A szolgáltatás és kedvezményezettek

1.1 A szolgáltatás

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja egészségügyi szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a Szerződés és mellékleteiben meghatározott tartalommal (továbbiakban: Szolgáltatások) a Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt személyek részére. A Beteg a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

1.2 Kedvezményezettek

A Szolgáltató a Szerződésben írt Szolgáltatást a Beteg által egyoldalúan meghatározott természetes személyek (a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére nyújtja. A Beteg ráutaló magatartásával Önmagát, vagy mást is meghatározhat kedvezményezettnek. A kedvezményezetti kört a Beteg egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZF-ben rögzített eljárási rend betartásával. A Beteg jogosult és köteles a Kedvezményezetteket az igénybe vehető Szolgáltatások köréről és az igénybevétel feltételeiről tájékoztatni.

2. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására.

A Szolgáltatásokat a Szolgáltató egészségügyi személyzete és közreműködői igénybevételével nyújtja a Beteg által, a regisztrációs formanyomtatvány kitöltése során megjelölt dátumon és helyszínen.

2.1.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezetteket előzetes bejelentkezés alapján a Beteg által, a regisztrációs formanyomtatvány kitöltése során megjelölt dátumon és helyszínen Szolgáltatásokat nyújt a részükre.

2.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért a Szerződésben rögzített díjazásra (továbbiakban Díj) jogosult.

2.2. A Beteg jogai és kötelezettségei

2.2.1. A Beteg jogosult egyoldalúan, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal a 2.sz. Mellékletet, azaz a Kedvezményezetteket írásban módosítani. Az így megtett módosítások a Szolgáltató részére történő közléssel, a közlést követő naptól válnak hatályossá. Így a Beteg vagy magát, vagy az őt kísérő, természetes személyt, jelölheti ki ráutaló magatartással Kedvezményezettnek.

2.2.2. A Beteg köteles biztosítani, hogy a Kedvezményezettek a Szolgáltató Szolgáltatásain megjelenhessenek.

2.2.3. A Beteg köteles a Szerződésben rögzített Díj Szolgáltató részére, határidőben történő megfizetésére.

2.2.4. A Beteg és a Kedvezményezett köteles az ÁSZF mellékletében található Adatkezelési Tájékoztatót megismerni, és a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy megismerte és elfogadja az ott leírtakat.

3. Díjazás

3.1. A szolgáltatás díja

A Beteg a szerződéses jogviszony alapján nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A fizetendő Díj a Szerződésben vagy ÁSZF szerint a helyszínen történő kezelés során kerül meghatározásra. Az árlistán szereplő árak nettó árak. Az egészségügyi szolgáltatások tárgyi ÁFA mentesek.

3.2. A Díj megfizetése:

– Személyesen kézpénzben a Szolgáltatás megtörténtével egyidejüleg

– Banki átutalással (előre utalás) 

Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a BARION. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A Barion kétféle fizetési lehetőséget kínál:
fizetés Barion tárcával, vagy fizetés bankkártyával
A Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet bankkártyával, egyszerűen bankkártya adatainak megadásával, nem szükséges előzetes regisztráció. A Barion tárcával rendelkező felhasználók azonban kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség regisztrációra. A vásárlás bármikor megszakítható az oldalon található Vásárlás megszakítása feliratra kattintva.
A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján.

A számla kiállítására a Szolgáltatás igénybevételét követően jogosult a Szolgáltató.

4. Szerződésszegés

4.1 Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:

– helyszíni fizetés esetén a Beteg az esedékes díjat a Szolgáltatás igénybevételét követően nem teljesíti,

– a Szolgáltatás nem tudott létre jönni, mert a Beteg nem élt a Rendes felmondás lehetőségével.

Amennyiben az időpontot megelőző 3 naptári napon belül nem esik meg a felmondás, a Szolgáltató 2500 Ft-os rendelkezésre állási díjat számláz ki a Betegnek.

5. A szerződés hatálya, időtartama

5.1. A Szerződés a Beteg regisztrációs formanyomtatványának kitöltése napján érvényesen létrejön és hatályba lép a Felek közt.

A Szerződés a hatályba lépésének napjától a Szolgáltatás teljesítéséig és a Díjazás megvalósulásáig szól.

5.2 Amennyiben a Szolgáltató és a Beteg között nem született írásos szerződés, úgy az ÁSZF szerinti szerződéses jogviszony az első Szolgáltatás igénybevétele kezdetekor hatályba lép, és a Szolgáltatás során, az egészségügyi dokumentációban meghatározott utolsó kezelés végéig marad hatályban, így határozott időre szól. A Szerződés megszünte nem jelenti a Felek közti fizetési, titoktartási és adatkezelési kötelezettségek megszüntét.

6. Szerződés megszünsése, megszüntetése

6.1 A Szerződés megszűnik a Szolgáltatás teljesítését követő Díjazást után.

6.2. A Szerződés megszüntethető:

– a Rendes felmondással a meghatározott időtartamon belül,

– a Felek közös megeggyezésével,

6.3. Rendes felmondás

A Szerződés időtartama alatt bármelyik Fél írásban, bizonyítható módon, indoklás nélkül rendes felmondással élhet. A felmondási határidő a Beteg által a regisztrációs formanyomtatvány kitöltése során megjelölt dátumot megelőző 3 naptári nap.

7. Titoktartás, adatvédelem

7.1. A felek a Szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a 2011. évi CXXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a törtvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

7.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítják, melyet az ÁSZF adatkezelési mellékletében rögzítik.

7.3. A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szerződés teljesítése céljából használják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

7.4. A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy jelen ÁSZF, továbbá a Szerződés és mellékletei tartalma, továbbá a Szerződés alapján egymás részére átadott valamennyi adat, információ személyes adatnak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos kivéve, ha a másik Fél az adatot nyilvánosságra hozta, vagy nyilatkozott ezen adat nyilvánosságáról.

7.5. A Felek vállalják, hogy jelen ÁSZF, Szerződés és mellékletei tartalmát, továbbá a Szerződés keretében tudomásukra jutott adatokat, információkat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy, hatóság részére nem adják ki, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály kötelez.

7.6. A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszünését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

Érd, 2019 január 1.

Sun Industries Kft.